}

NAVIGACIJSKA SVJETLA BRODICA

NAVIGACIJSKA SVJETLA BRODICA

Brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW,

Pojam brodica ne obuhvaća:

 • plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spašavanja ili obavljanja radova,
 • plovila namijenjena isključivo za natjecanja,
 • kanue, kajake, gondole i pedaline,
 • daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima.

Brodica može ploviti i unutarnjim vodama Republike Hrvatske.

 

Sve brodice, bez obzira na namjenu i područje plovidbe, kada plove noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, moraju pokazivati propisana navigacijska svjetla.

Navigacijska svjetla moraju udovoljavati zahtjevima Konvencije o izbjegavanju sudara na moru COLREG 72.

 

Brodica na mehanički pogon, kada plovi noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, mora pokazivati sljedeća navigacijska svjetla:

 

Brodica duljine manje od 7 m čija najveća brzina ne prelazi 7 čv mora pokazivati:

– jarbolno svjetlo na prednjem dijelu brodice, bočna svjetla i krmeno svijetlo.

3

ili

– smije pokazivati samo bijelo kružno svjetlo (360°) i ako je moguće bočna svjetla.

1

 

Brodica duljine manje od 7 m čija najveća brzina prelazi 7 čv te brodice duljine od 7 m do 12 m moraju pokazivati:

– jarbolno svjetlo na prednjem dijelu brodice, bočna svjetla i krmeno svijetlo

3

ili
– bijelo kružno svjetlo (360°) i bočna svjetla.

1

 

 

Brodica duljine veće od 12 m mora pokazivati jarbolno svjetlo na prednjem dijelu brodice, bočna svjetla i krmeno svijetlo.

3

 

Brodica brzine > 20 čvorova koja obavljaju plovidbu noću mora imati kružno svjetlo koje treba biti stalno istaknuto na najvišoj točki plovila ili na visini od 2,5 m od vodne linije, zavisno što je veće.

2

 

Brodica s pogonom na jedra kada plovi mora pokazivati sljedeća navigacijska svjetla:

Brodica duljine manje od 7 m mora pokazivati:

– bočna svjetla i krmeno svijetlo.

6

ili

– ako to ne čini, pri ruci mora držati spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje koja daje bijelu svjetlost i koju se mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

5

 

Brodica duljine veće od 7 m mora pokazivati:

– bočna svjetla i krmeno svijetlo.

6

ili

– bočne i krmene svjetiljke mogu se zamijeniti trobojnom svjetiljkom, koju treba postaviti na vrh ili blizu vrha jarbola gdje se svjetlo može najbolje vidjeti.

7

 

Brodica s pogonom na vesla može pokazivati svjetla kao i brodica s pogonom na jedra, ali ako to ne čini, mora držati pri ruci spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost i koju mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

5

 

Ribarske brodice kada obavljaju ribolov moraju pokazivati:

 1. Brodica koja obavlja ribolov koćom, a pod tim se razumijeva vučenje mreže kroz vodu ili druge naprave upotrijebljene kao ribolovni pribor, mora pokazivati:

– dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje zeleno, a donje bijelo,

– bočna svjetla i

– krmeno svjetlo

8

 

 1. Brodica koja obavlja ribolov, ako to nije koćarenje, mora pokazivati:

– dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje crveno, a dolje bijelo,

– ako se ispuštena naprava proteže vodoravno više od 150 metara od brodice, u smjeru pružanja naprave, jedno bijelo kružno svjetlo,

– bočna svjetla i

– krmeno svjetlo.

9

Kad brodica ne obavlja ribolov, smije pokazivati svjetla propisana samo za brodicu njene duljine.

 

Brodice na sidru moraju pokazivati bijelo svjetlo vidljivosti 360° istaknuto na najvidljivijem mjestu, osim brodice duljine manje od 7 metara. Brodice duljine manje od 7 metara moraju pokazivati bijelo svjetlo vidljivosti 360° istaknuto na najvidljivijem mjestu kad su usidrene u uskom kanalu ili blizu uskog kanala, plovnoga puta ili sidrišta ili blizu mjesta gdje drugi brodovi obično plove.

10

 

 

Postavljanje i vidljivost navigacijskih svjetala

Jarbolno svjetlo znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 225°, postavljeno u ravnini uzdužnice broda i tako učvršćeno da se svjetlost vidi od pramčanog dijela uzdužnice od 22,5° iza subočice na oba boka broda.

Jarbolno svjetlo se mora postaviti iznad svih drugih svjetala te iznad nadgrađa, koja ih mogu zasjeniti, tako da se mogu izravno vidjeti po cijelom vodoravnom sektoru vidljivosti koji se za njih zahtjeva.

11

Na brodicama na mehanički poriv dužine 12 m i više, jarbolno svjetlo mora se postaviti što je moguće više prema pramcu u simetrali brodice, na jarbol ili na poseban nosač, najmanje 2,5 m iznad razme ili najmanje 1 m iznad bočnih svjetala.

Brodice na mehanički poriv kraće od 12 m mogu nositi jarbolno svjetlo na visini manjoj od 2,5 m iznad razme, ali najmanje 1 m iznad razine bočnih svjetala ili kombinirane dvobojne svjetiljke i što je moguće više prema pramcu, a ovo jarbolno svijetlo može biti bijelo svijetlo sa vodoravnim kutem vidljivosti od 360°.

Na brodicama duljine veće od 12 metara vidljivost jarbolnog svjetla treba biti najmanje 3 nautičke milje, a na brodicama duljine do 12 metara najmanje 2 nautičke milje.

 

Bočna svjetla znače zeleno svjetlo na desnom boku i crveno svjetlo na lijevom boku, a svako od njih stalno svijetli u luku obzorja od 112,5° i tako su učvršćena da se svjetlost vidi od uzdužnice pramca do 22,5° iza subočice na dotičnome boku brodice.

12

Brodice smiju bočna svjetla nositi u jednoj kombiniranoj svjetiljci postavljenoj u ravnini uzdužnice brodice. Kombinirana dvobojna svjetiljka mora biti postavljena u uzdužnici broda ispod jarbolnog svjetla, na visini najmanje 1 metar.

Na brodicama duljine veće od 12 metara vidljivost bočnih svjetala treba biti najmanje 2 nautičke milje, a na brodicama duljine do 12 metara najmanje 1 nautičku milju.

 

Krmeno svjetlo znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 135°, postavljeno što je moguće bliže krmi i tako učvršćeno da se svjetlo vidi 67,5° na svaku stranu gledano od uzdužnice krme.

Treba postavljeno što je moguće bliže krmi (u uzdužnici brodice i učvršćeno na linici, odnosno na vrhu rešetkaste ograde krme ili na zadnjoj stijeni nadgrađa).

Vidljivost krmenog svjetla treba biti najmanje 2 nautičke milje.

13

 

Kružno svjetlo znači svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 360°. Vidljivost kružnog svjetla treba biti najmanje 2 nautičke milje.

Kružno svjetlo se mora postaviti iznad svih drugih svjetala te iznad nadgrađa, koja ih mogu zasjeniti, tako da se može izravno vidjeti po cijelom vodoravnom sektoru vidljivosti koji se za to svjetlo zahtjeva.

14

Na brodicama na mehanički poriv dužine 12 m i više, kružno svjetlo se mora postaviti na jarbol ili na poseban nosač, najmanje 2,5 m iznad razme i najmanje 1 m iznad bočnih svjetala.

Brodice na mehanički poriv kraće od 12 m, čija je maksimalna brzina manja od 20 čvorova, mogu nositi kružno svjetlo na visini manjoj od 2,5 m iznad razme, ali najmanje 1 m iznad razine bočnih svjetala ili kombinirane dvobojne svjetiljke.

Na brodicama na mehanički poriv kraćim od 12 m, čija je maksimalna brzina > 20 čvorova, kružno svjetlo treba biti stalno istaknuto na najvišoj točki plovila ili na visini od 2,5 m od vodne linije, zavisno što je veće.

 

Označavanje navigacijskih svjetiljki

Svaka navigacijska svjetiljka mora biti označena kako slijedi:

– ime proizvođača i tip,

– tip/kategorija u skladu s COLREG-om,

– serijski broj i broj svjedodžbe,

– oznaka pramčanice,

– domet vidljivosti u nautičkim miljama,

– nominalna snaga žarulje za određeni domet vidljivosti.

 

Ostala sredstva za signalizaciju

Signalna tijela (dnevne oznake)

Brodice trebaju biti opremljene slijedećim signalnim tijelima (dnevnim oznakama):

 1. Lopta, promjera 0,3 m;
 2. Stožac, promjera baze i visine 0,30 m i
 3. Dvostruki stožac, male dijagonale 0,3 m.

15

 

Signalnim tijelima (dnevnim oznakama) moraju biti opremljene brodice kako slijedi:

 1. Brodice za osobne potrebe koje plove u području plovidbe I i II;
 2. Brodice za gospodarsku i javnu namjenu duljine veće od 10 metara bez obzira na područje plovidbe;
 3. Brodice za gospodarsku namjenu bez obzira na duljinu kada plove područjem plovidbe I, II i III.

Kontaktirajte nas

Saznajte više informacija o našim tečajevima!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Saznajte više informacija o našim tečajevima...

Pretplatite se na Newsletter ... i besplatno ćete dobiti poglavlje Priručnika za voditelja brodice

Dogodila se greška - pokušajte opet.
Vaši podaci su poslani - provjerite svoj e-mail pretinac.

adresa: Mile Dimitrijević 2, 10000 Zagreb

Tečajevi za voditelja brodice - Sea Master Class
Tečajevi za voditelja brodice - Sea Master Class
1€ = 7.53450 kn